Za odpady taniej i lepiej

28.10.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Podczas listopadowej sesji prezydent zaproponuje radnym kilka pomysłów udoskonalających obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami

Podczas listopadowej sesji prezydent zaproponuje radnym kilka pomysłów udoskonalających obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami. Projekty uchwał w tej sprawie trafiły do Biura Rady Miasta.

Najważniejszą propozycją jest obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. To efekt niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Na podstawie analizy przychodów i kosztów systemu, prezydent podjął decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Miasta propozycji obniżenia opłat za wywóz śmieci:

•  w zabudowie jednorodzinnej: ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym
•  w zabudowie wielorodzinnej:  4 zł / m3  zużytej wody przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 5 zł / m3 przy nieselektywnym sposobie.
 
Po przyjęciu nowych stawek każdy właściciel nieruchomości będzie musiał ponownie złożyć deklarację. Ta konieczność wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kolejne proponowane zmiany to:
•         W zabudowie jednorodzinnej proponuje się zmianę metody ryczałtowej na uzależnioną od ilości zużycia wody. Zmiana metody nastąpi pod warunkiem, że średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości nie przekracza 4 m3. Zebrane dane, a także analiza danych statystycznych wskazują, że takie ilości wody zużywane są przez właścicieli nieruchomości prowadzących samodzielne, bądź dwuosobowe gospodarstwa domowe. Dla tych osób wcześniejsza opłata zryczałtowana od gospodarstwa domowego była zbyt wysoka i stanowiła bardzo duże obciążenie budżetu małego gospodarstwa domowego.
•         Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wprowadzono w zakres usług ich odbiór w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości chcący korzystać z usługi odbioru będzie zobowiązany zapewnić pojemnik na tego rodzaju odpady. Będą one wywożone raz w tygodniu. W zabudowie wielorodzinnej odpady będą odbierane w systemie kontenerowym – na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener będzie wstawiany na 48 godzin (3 razy w miesiącu) a następnie odbierany a odpady przekazane do zagospodarowania.
•         Zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Odbiór powyższych odpadów od 1 stycznia 2014 roku będzie odbywał się z częstotliwością dwadzieścia cztery razy w roku – dotychczas dwanaście razy w roku. To pozwoli na unormowanie sytuacji i zwiększy zakres usług świadczonych przez gminę. Dookreślono również pojęcie „odpady wielkogabarytowe”, aby zarządcy i mieszkańcy mieli pełną wiedzę jakie odpady są do tej grupy zaliczane.  Do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. a nie wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.
•         Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej. Doświadczenie pokazuje, że dotychczasowa częstotliwość (raz w tygodniu) nie na każdej nieruchomości miała uzasadnienie. Duże pojemniki typu iglo nawet zapełnione tylko w niewielkim stopniu muszą być opróżniane. W propozycji odbiory mają być dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą obsługiwane w tym zakresie z dotychczasową częstotliwością.
•         Zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki (tzw. dzwonów)  o ponad 540 na terenie całego miasta.
 
Ostateczna decyzją w tych sprawach podejmie rada miasta na listopadowej sesji.
 
Projekt powszechnej segregacji. Podsumowanie w liczbach:
- 3.350 pojemników do segregacji już usytuowanych na terenie miasta
 
- 1.400 pojemników planowanych do wstawienia w ramach obowiązujących umów
 
- 390 tys. - tyle wydano worków do segregowania odpadów w zabudowie jednorodzinnej
 
- 540 pojemników ogólnodostępnych do segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej –przetarg  będzie uruchomiony jeszcze w 2013 r.
 
- przez okres blisko 4 miesięcy odebranych blisko ca 3.500 ton odpadów segregowanych oraz ponad 30.000 ton odpadów zmieszanych
 
RC
źródło: UM
 
 

Galeria zdjęć

Podczas listopadowej sesji prezydent zaproponuje radnym kilka pomysłów udoskonalających obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.192.48.196). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.