Więcej zwolnień z abonamentu RTV

17.03.2010, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Dzień 1 marca 2010 r. przyniósł
wejście w życie dosyć ważnej dla sporej liczby osób zmiany prawa – nowelizacji
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Poszerza ona
katalog zwolnień z abonamentu radiowo – telewizyjnego. Nasza Kancelaria uznała,
że tematowi temu warto poświęcić nieco uwagi.
               
 

Więcej zwolnień z abonamentu RTV

 

                Dzień 1 marca 2010 r. przyniósł wejście w życie dosyć ważnej dla sporej liczby osób zmiany prawa – nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Poszerza ona katalog zwolnień z abonamentu radiowo – telewizyjnego. Nasza Kancelaria uznała, że tematowi temu warto poświęcić nieco uwagi.

                Nie od dziś wiadomo, że pewna część naszego społeczeństwa nie płaci obowiązkowego abonamentu. Mało tego – niektórzy otwarcie wyrażają wątpliwości, po co jest ta opłata i uznają niewnoszenie opłat za przejaw uzasadnionego „obywatelskiego nieposłuszeństwa” przeciwko „niesprawiedliwemu prawu”. Dlatego najpierw przypomnijmy podstawowe założenia. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez Polskie Radio i Telewizje Polską. Należy je uiszczać za „używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych”, przy czym „Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.”. Teoretycznie można zatem wykazywać, że mamy telewizor, ale w ogóle go nie oglądamy – w praktyce możliwe byłoby to chyba tylko w sytuacji długotrwałego wyjazdu wszystkich domowników i pozostawienia pustego domu czy mieszkania. Niestety nie należy też przyjmować, że abonament jest wliczony w opłatę za telewizję kablową czy platformę cyfrową ani że jest tylko opłatą za oglądanie telewizji publicznej, jak sądzą niektórzy – gdyby nawet komuś udało się udowodnić, że ogląda tylko stacje komercyjne, abonament musi płacić.

                Katalog zwolnień z abonamentu od 1 marca, oprócz osób zwolnionych także dawniej ( osoby należące do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby mające ponad 75 lat, otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,  niesłyszące i niewidome  ) obejmuje również:

 1) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; - czyli wbrew dawnym zapowiedziom nie wszyscy emeryci, ale ci z emeryturą nie wyższą niż 1551,48 zł brutto,

 2) osoby:

 a)  które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 b)  spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych –  obecnie w zasadzie 504 zł na członka rodziny,

 c)  bezrobotne,

 d)  posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

 e)  posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego

 

 

                Jednak chyba najważniejszą w praktyce zmianą jest uchylenie art. 4 ust. 2 ustawy, który brzmiał: „Zwolnienia  nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.”. To ograniczenie miało zapobiegać fikcyjnemu przerejestrowywaniu odbiorników na tych, którzy mają prawo do zwolnień, bo i tak nie zwalniało to z płacenia. Ponieważ tego ograniczenia już nie ma, to jeśli mamy w rodzinie chociaż jedną osobę spełniająca wspomniane wyżej kryteria ( np. emeryta niemającego ponadprzeciętnej emerytury albo bezrobotnego ), to możemy przerejestrować wszystkie odbiorniki na nią i abonamentem nie będziemy musieli się przejmować.

                Pamiętać trzeba jeszcze o jednej rzeczy – zwolnienia nie przysługują z mocy prawa. Trzeba złożyć na najbliższej poczcie oświadczenie o uprawnieniach do zwolnień ( formularz można wydrukować z Internetu albo pobrać na poczcie ) wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnień, zależnym od rodzaju tych uprawnień ( czyli np. legitymacją emeryta albo decyzją o przyznaniu statusu bezrobotnego ).

 

 

 

Radca prawny Mirosław Jońca

Kancelaria Radcowska Civis, ul. Rydla 45/9, Szczecin

Tel./fax: (91)  4-629-672

www.szczecin-kancelaria.pl

 

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook