Wchodzą Bony Opiekuńcze

10.12.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Oto pełna treść komunikatu urzędu miasta Szczecina dotyczącego wprowadzenia Bomnu Opiekuńczego.

W Szczecinie rusza, pierwszy w Polsce, Bon opiekuńczy  www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
 
Jest to kolejny element programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.
Od 15 grudnia br., rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia. Bon opiekuńczy, to kolejny element programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.
 
Działanie to ma na celu wsparcie rodziców, w zapewnieniu dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia (do 48 miesiąca życia w przypadku niemożności umieszczenia dziecka w przedszkolu) optymalnej, wybranej przez nich opieki.
Bon będzie świadczeniem pieniężnym w wysokości do 500 zł netto miesięcznie. Rodzice będą mogli dokonać wyboru formy opieki poprzez wybór jej dofinansowania. Czy będzie to legalne zatrudnienie niani, czy dopłata do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub
u opiekuna dziennego, zależeć będzie od wyboru rodzica.
 
Wprowadzenie bonu ma celu stworzenie w Szczecinie przyjaznego klimatu dla rodzin. Rodzice będą mieli szansę na szybszy powrót na rynek pracy, natomiast dzieci będą mogły zostać otoczone opieką dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb.
 
Kto będzie mógł skorzystać z bonu?
 
·      Beneficjentami programu będą rodziny posiadające Szczecińską Kartę Rodzinną.
·      Rodzice mający na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co najmniej jedno dziecko
w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia, a starsze dziecko nie ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki lub pełnoletnie dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 
·      Rodzice pracujący, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinie,
z których żaden nie przebywa na urlopie wychowawczym. Gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia - świadczenie na zapewnienie opieki nad dzieckiem przyznawane jest na okres
3 miesięcy, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę zarobkową.
 
·      Dopuszcza się sytuację, w której jeden z rodziców nie jest zatrudniony
z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które powodują utrudnienia
w zabezpieczeniu opieki nad dzieckiem.
 
·      Rodzice rezygnujący z miejsca i/lub ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich oraz miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne dofinansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 
Bon przysługiwać będzie również w sytuacji gdy:
·      Jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:
§      ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem;
§      kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia  im sprawowanie opieki nad dzieckiem;
§      wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;
§      brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach
w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.
 
Bon opiekuńczy przysługuje na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego na okres:
·      3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy,
·      dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach CIS lub KIS,
·      pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym,
·      ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,
·      trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego,
·      przyznania stypendium sportowego
 
- jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.
 
W roku 2016 Bon opiekuńczy przyznawany jest na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
 
Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.
 
W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od
1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.
 
Gdzie złożyć wniosek?
 
Wprawdzie program rusza z dniem 1 stycznia 2016 r., jednak już od wtorku, 15 grudnia br., rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia. Formalnie będą one rozpatrywane z początkiem roku, nieformalnie prace nad nimi będą trwały już wcześniej. Ma to na celu ułatwienie procedur dla mieszkańców, danie możliwości zapoznania się z treścią formularzy oraz skompletowania wymaganych dokumentów.
 
Ustalenie prawa do Bonu Opiekuńczego następuje na wniosek rodzica, który należy złożyć w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, przy ul. Kadłubka 12.
 
We wniosku trzeba podać dane dotyczące wszystkich członków rodziny w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numery Szczecińskich Kart Rodzinnych, nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywane świadczenie.
 
Do wniosku trzeba dołączyć załączniki, na podstawie których będzie można dokonać weryfikacji, czy dane świadczenie może zostać przyznane.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
PROGRAMU SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
www.swiadczenia.szczecin.pl
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
www.zus.pl  w zakładce "Nianie krok po kroku - poradnik dla rodziców"
 
Również od wtorku, czyli 15 grudnia  zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia:  nr 800 012 012, gdzie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje nt. świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy".
 
Ponadto:
Informacji nt. "Bonu opiekuńczego" będą udzielać:
 
1. Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin
·       Pl. Armii Krajowej 1
·       Filii UM na prawobrzeżu ul. Rydla 39/40
 
2. Punkt Informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy:
·      ul. Mickiewicza 39 w Szczecinie,
tel. 91/ 42 54 900 lub 91/42 54901
 
W PUP w Szczecinie osoby bezrobotne, zainteresowane pracą jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat oraz ubiegać się o sfinansowanie kosztów szkolenia.
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. 
Kurs dla OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
 
3. Punkt Informacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:
·      ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie,
tel. 91/ 48 57 601  lub 91/ 48 57 500
 
4. Punkt informacyjny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:
•       ul. Jana Matejki 22, sala obsługi klientów
•        ul. Andre Citroena 2, sala obsługi klientów
5. Punkt Informacyjny w Szczecińskim Centrum Świadczeń:
·      BEZPŁATNA INFOLINIA   800 012 012
·      ul. Kadłubka 12, tel. 91/ 44 27 120
 
    Obecnie rozpoczęto Kampanię Promocyjną, której celem jest dotarcie
do jak najszerszej grupy odbiorców wśród mieszkańców Szczecina z informacją
o nowatorskim, w skali kraju świadczeniu pieniężnym, jakim jest Szczeciński "BON OPIEKUŃCZY"
 
W czwartek 17 grudnia br., zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w czacie nt Bonu opiekuńczego. Czat będzie trwał godzinę. Rozpocznie się o godz. 13.00. Pytania można zadawać już dzisiaj. www.szczecin.pl
 
 
 Foto portal samorządowy

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.