Szczucie psem człowieka

24.10.2011, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szczucie psem człowieka ma związek z regulacją prawną, która w pewien
sposób może dotknąć każdego z nas, a która może przynieść również
szerokie konsekwencje prawne, co w świetle powszechnego posiadania psa i
czasami wykorzystywania jego „atutów” bywa elementem naszego
funkcjonowania.

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity ) podlega karze grzywy do 1.000 złotych albo karze nagany ten kto szczuje psem człowieka.
Za przedmiot ochrony uważa się zdrowie człowieka oraz jego spokój psychiczny, gdyż szczucie niezależnie od obiektywnej realności zagrożenia z tego płynącego może wywołać niepokój u człowieka wobec którego jest skierowane.
Przez szczucie rozumiemy podjudzanie psa do gonienia i atakowania człowieka. W tej sytuacji znaczenia dla odpowiedzialności sprawcy nie ma fakt, czy pies faktycznie zaatakował  człowieka i czy tym sposobem wyrządził mu jakąkolwiek krzywdę. Podobnie bez znaczenia jest fakt, czy pies był zdolny do zrobienia krzywdy człowiekowi, czy też faktycznie był niebezpieczny. W grę wchodzi również każda rasa psa niezależnie od stopnia jego „agresywnych” możliwości. Nie ma znaczenia również fakt obawy osoby szczutej w zakresie napaści na nią.
Podkreślenia wymaga fakt, iż dany czyn uważa się za dokonany w momencie szczucia, tj. podjęcia zachowania, które wywołuje agresję psa. Podjudzanie psa może mieć charakter zrozumiałego dla psa znaku np. w postaci odpowiedniego ruchu ręką lub wypowiedzenia odpowiedniego słowa bądź słów np. „bierz go”.
W tym momencie warto pamiętać, że szczucie psem może mieć charakter obrony koniecznej przed napastnikiem. W takiej sytuacji możemy wówczas mówić o zastosowaniu następującego przepisu „nie popełnia wykroczenia, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”.
Gdy efektem szczucia jest faktycznie atak psa, wówczas może nastąpić zniszczenie mienia np. rozerwanie ubrania, co w konsekwencji będzie rodziło odpowiedzialność - w zależności od wartości zniszczonego mienia – stosownie z:
1)     art. 124 k.w.  ( Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.  ) lub art. 288
2) k.k. ( Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstw w/w następuje na wniosek pokrzywdzonego. ).
W przypadku gdy pokrzywdzony dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, względnie będziemy mieli do czynienia z powstaniem naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innego niż ciężki uszczerbek na zdrowiu konsekwencje z tym związane mogą być o wiele większe włącznie z orzeczeniem kary pozbawienia wolności.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Drączak Tel. 601-319-415
ul. Świstacza 27/3, Szczecin, ul. Podgórna 46, Szczecin
www.adwokat-radca.com e-mail: adraczak@gmail.com

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.194.255). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.