Sprawdzą szamba

24.11.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na Prawobrzeżu jest jeszcze wiele zbiorników bezodpływowych na ścieki zwanych szambami.

Miasto sprawdza czy właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, pozbywają się nieczystości w sposób zgodny z prawem. Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia. – W związku z tym na terenie miasta rozpoczęły się kontrole, polegające na wezwaniu właścicieli ww. nieruchomości do przedłożenia adekwatnej umowy oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury vat) - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez okazanie zawartej umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50725.asp

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.