Ruszyły zapisy

13.03.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice będą mogli skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

Rekrutacja do przedszkoli

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2012-2015 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę. Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego, w sytuacji, gdy chcieli by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, składali deklarację u dyrektora placówki, o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji). Informacje dotyczące kryteriów organu prowadzącego w przypadku Szczecina określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/742/17 (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=B71453D5A2404E6393795781216FD1E0).

Nabór do klas I szkół podstawowych

Ruszyła również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze dotyczy ona dzieci urodzonych w 2011 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku).  Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Kolejną propozycją dla rodziców dzieci 6-letnich jest również możliwość zapisania dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej. To doskonałe rozwiązanie, które pozwoli w łagodny sposób przygotować dziecko na rozpoczęcie nauki w szkole, a jednocześnie gwarantuje taką samą opiekę jak przedszkola – wyżywienie, odpowiednią opiekę (również w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji), a także warunki dostosowane do potrzeb najmłodszych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

12-28.03.2018 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03-05.04.2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

20.04.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23-26.04.2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

27.04.2018 r. (po godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

12-29.03.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16-22.03.2018  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

23.03.2018 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

30.03-13.04.2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.04.2018 r. (godz. 12.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

16-19.04.2018 r. (do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego

23.04.2018 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Foto ilustracyjne net 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.99.209). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook