Rusza rekrutacja do przedszkoli

06.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rusza rekrutacja dzieci do szczecińskich przedszkoli.

Uwaga rodzice, w tym roku są zmiany w kryteriach naboru.  – Najważniejszym jest to, że dzieci uczęszczające już do przedszkola, mają prawo kontynuować naukę w tym samym przedszkolu. Wystarczy, że rodzice złożą pisemną deklarację - mówi Beata Misiak dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Dopiero po podliczeniu ile dzieci będzie kontynuować pobyt w przedszkolu a ile będzie miejsc wolnych, zaczyna się rekrutacja na wolne miejsca w tych przedszkolach.

W pierwszym etapie rekrutacji na wolne miejsca będą brane pod uwagę kryteria przyjęć do przedszkola publicznego określone w ustawie. Jest ich siedem:

1.     Do publicznego przedszkola przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej gminy.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego dodatkowe kryteria określają dyrektorzy tych placówek w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Dlatego prezydent odbył konsultacje z organizacjami zrzeszającymi rodziców. Po tych spotkaniach ustalono kolejne sześć kryteriów:

W związku z tym że ustawodawca pozostawił niewiele czasu do przygotowania rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015, na naradzie, dyrektorzy przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, uwzględniając jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, lokalne potrzeby społeczne, oraz opinie przedstawicieli stowarzyszeń rodziców, zaproponowali następujące dodatkowe kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015 wraz z ich punktacją:

1.        liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt) – do uzyskania max. 11 pkt,

2.        dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów  pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna: 10 pkt,

3.        dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu: 8 pkt,

4.        dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej: 5 pkt,

5.        dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających  podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie: 3 pkt,

6.        dziecko urodzone w 2010r. lub 2011r., które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną: 2 pkt.

Maksymalna do zdobycia liczba punktów za kryteria dodatkowe wynosi 39. Jednocześnie dyrektorzy zaproponowali po 40 punktów dla każdego z kryteriów pierwszeństwa, wymienionych w ustawie o system oświaty. - O rekrutacji będą decydować komisje rekrutacyjne w każdym przedszkolu – mówi dyrektor Misiak. Jeżeli w przypadku któregoś z kryteriów komisja będzie miała wątpliwości, może poprosić prezydenta o zweryfikowanie sytuacji danej rodziny lub dokumentów. Prezydent uruchomi odpowiednie służby, np. MOPR.

Terminy rekrutacji

   W roku szkolnym 2014/2015 terminy rekrutacji są następujące:

10-18 lutego - rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje o kontynuacji nauki.

Od 20 lutego do 14 marca wnioski o przyjęcie do przedszkola składają rodzice dzieci, które zaczynają naukę w przedszkolu. 9 kwietnia będą ogłoszone wyniki naboru.

Do 17 kwietnia rodzice będą mieli czas na uwagi i odwołania, a 17 kwietnia zostaną podane ostateczne wyniki naboru.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.204.169.230). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.