Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków

28.10.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na organizację 3 miesięcznych staży zawodowych:

1. Dla osób do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Staż współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2. Dla osób powyżej 30 roku życia znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane.
Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie www.pupszczecin.pl lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, Szczecin, stan. 24, tel. 914254962.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook