PORADY PRAWNE Dokumenty medyczne

06.11.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Moja mama od wielu lat jest pacjentem jednej z placówek medycznych w Szczecinie. Chciałbym dowiedzieć się szczegółowo co zawiera jej dokumentacja medyczna, a także pozyskać najważniejsze dokumenty. Jakie dane zawiera taka dokumentacja i co powinienem zrobić w tej sprawie abym mógł się z nią zapoznać? Jan C.

Panie Janie, Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, przy czym dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej m.in. w ustawiez dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159).
Sama dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: 1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: < m.in. a) nazwisko i imię (imiona), b) datę urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres miejsca zamieszkania, e) numer PESEL, f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; > 2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych; 3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; 4) datę sporządzenia.
Proszę pamiętać, iż dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
Kancelaria Radcy Prawnego
Artur Drączak
ul. Świstacza 27/3
70-798 Szczecin
ul. Podgórna 46
70-205 Szczecin
Tel. 601-319-415
www.adwokat-radca.com
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.28.0.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook