Nabór do szkół średnich

09.05.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Dziś w Szczecinie rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Tegoroczna rekrutacja będzie o tyle wyjątkowa, że wezmą w niej udział zarówno absolwenci 8-letnich szkół podstawowych, jak również absolwenci 3-letnich gimnazjów. W związku z ostatnią rządową reformą systemu oświaty, w tegorocznym naborze „spotkają się” absolwenci dwóch typów placówek – ośmioletnich szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów.  W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2019/2020 łącznie 7400 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych (ok. 3700 miejsc) i gimnazjów (ok. 3700 miejsc). Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, jednak każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum. Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów będą się uczyć w osobnych oddziałach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i tym razem rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) uczniowie znajdą m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna.

Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie. Po wypełnieniu wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym, należy go wydrukować, podpisać oraz zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Należy pamiętać o tym, że dokument musi również zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą takie same. Pod uwagę będą brane wyniki egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,  szczególne osiągnięcia ucznia oraz  ukończenie szkoły z wyróżnieniem. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne), ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich w szkole, kandydaci mają czas do 18 czerwca do godz. 15.00 (w przypadku oddziałów sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych czas na złożenie stosownych dokumentów upływa 21 maja br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej czy też testów predyspozycji językowych). Tuż po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019, od 21 do 25 czerwca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych poznamy 5 lipca. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. Ostateczne wyniki naboru poznamy 12 lipca br. do godz. 12.00.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału wskazanego na podaniu w naborze właściwym, będzie mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona w placówkach, które w dalszym ciągu będą dysponowały wolnymi miejscami. Podobnie jak podczas rekrutacji właściwej, nabór będzie prowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Na złożenie dokumentów uczniowie będą mieli czas od 12 do 16 lipca br. 7 sierpnia poznamy kandydatów zakwalifikowanych, a 9 sierpnia do publicznej wiadomości podane zostaną ostateczne wyniki naboru uzupełniającego.

Szczegółowe informacje o harmonogramie tegorocznej rekrutacji określa Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.215.16.238). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook