Kwalifikacja wojskowa 2022

24.03.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rusza kwalifikacja wojskowa. Poniżej przekazujemy informacje z prośbą, o ich opublikowanie w Państwa mediach.

1.    Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

2.    Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

3.    Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

a)    ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej;

b)    wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;

c)    założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej;

d)    wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

4.    Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

5.    W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022., poz. 17), w okresie od 04 kwietnia do 08 lipca 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2003 (19 – letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

 

Foyo archiwum net

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.83.132). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook