Czekają na Twoją deklarację

14.01.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Do piątku można składać deklaracje związane z odbiorem odpadów z naszych posesji.

Obowiązek ich złożenia ciąży na zarządcach nieruchomości wielolokalowych oraz właścicielach domów jednorodzinnych. Jak poinformował Tomasz Klek z biura prasowego magistratu, ustawowy termin złożenia dokumentu przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych mija 15 stycznia. Ponieważ deklaracji wpłynęła bardzo mało, termin został wydłużony. W specjalnie przygotowanych do tego punktach w wydłużonych godzinach pracy jeszcze przez dwa kolejne dni czyli do 17 stycznia włącznie, będą przyjmowane deklaracje. Decyzja ta podyktowana jest także tym, że 1 i 6 stycznia były dniami wolnymi od pracy – mówi Tomasz Klek ze szczecińskiego magistratu.

   Nową deklarację w styczniu 2014 roku składa właściciel nieruchomości, ten sam który złożył pierwszą deklarację. Dopiero po złożeniu deklaracji opłata wnoszona za wywóz śmieci na rachunek urzędu miasta może być wnoszona w niższej wysokości. Pierwszy graniczny termin wnoszenia opłat w tym roku to 17 luty 2014 roku. Bezie to opłata za styczeń i luty.

   Jeśli ktoś dysponuje uprawnieniami do podpisu elektronicznego, od ubiegłego piątku można w końcu skorzystać z możliwości złożenia deklaracji elektronicznie z wykorzystanie profilu zaufanego E- PUAP.

  Formularz można też pobrać ze strony ,magistratu, wydrukować, wypełnić i wysłać na adres

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych pl. Armii Krajowej 1, 70456 Szczecin, pok. 401 i 403.

W każdym punkcie będzie możliwość pobrania formularza deklaracji oraz uzyskania informacji dotyczącej jego wypełnienia. Takie punkty działają w gmachu urzędu wejście od strony Filharmonii, a także w Filii UM przy ulicy Rydla.

   Konieczność ponownego złożenia deklaracji wynika ze znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z początkiem nowego roku. Zgodnie z art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, a zmiana stawek jest właśnie taką zmianą, konieczne jest złożenie nowej deklaracji na wywóz śmieci.

Dotychczas wpłynęło zaledwie 6 tysięcy ze spodziewanych 25 tysięcy deklaracji.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.154.90). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook