CEO w resorcie rolnictwa

02.02.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

To początek drogi ale Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach bezpłatnie przekazne Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowę w tej sprawie podpisano w Warszawie. Dokument, który w imieniu Miasta podpisał Krzysztof Soska – zastępca prezydenta Szczecina, oraz Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to jeden z ostatnich etapów, który umożliwi przekazanie placówki Resortowi Rolnictwa. Porozumienie zakłada, że szkoła zostanie przejęta przez Resort 1 stycznia 2021 roku pod warunkiem zapewnienia w ustawie budżetowej na 2021r. środków na finansowanie przejmowanych przez Ministerstwo szkół, bowiem działalność jednostek wchodzących w skład CEO ma być w całości finansowana ze środków MRiRW. Losy szczecińskiego Centrum Edukacji Ogrodniczej ważyły się od dłuższego czasu. Pierwotnie, z uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki takie jak: niska efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego, duży odsetek uczniów powtarzających klasę oraz niskie zainteresowanie absolwentów gimnazjum podjęciem nauki w zawodach ogrodniczo–rolniczych prowadzonych w szkołach Centrum Edukacji Ogrodniczej, rozpoczęto działania zmierzające do poprawy sytuacji organizacyjnej, a przede wszystkim — dydaktyczno–wychowawczej w szkole. Na początku 2019 roku podjęto uchwałę o połączeniu Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2 i przeniesieniu siedziby z ul. Batalionów Chłopskich 115 do nowej placówki o roboczej nazwie „Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej” przy ul. Portowej 21 w Szczecinie.
 
Powyższe działania mogły jednak ulec zmianie, jeżeli szkoła w ciągu trzech kolejnych lat (począwszy od roku szkolnego 2019/2020) poprawi wyniki kształcenia. W uchwale określono szczegółowe wskaźniki poprawy tych wyników. Uczniowie i rada pedagogiczna Centrum Edukacji Ogrodniczej otrzymali w ten sposób zapewnienie o odstąpieniu Gminy Miasto Szczecin od dalszych czynności prawnych zmierzających do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, jeżeli nastąpi wyraźna poprawa efektywności kształcenia. Równolegle z podjętą uchwałą Rada Miasta przyjęła także stanowisko w sprawie wznowienia rozmów z 2016 roku z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przekazania resortowi do prowadzenia szkół i placówek, wchodzących w skład CEO. Ponownie Gmina zwróciła się do ww. resortu z pismem w sprawie potwierdzenia gotowości do podjęcia rozmów i ustaleń z Prezydentem Miasta związanych ze zmianą organu prowadzącego Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Odpowiedź na powyższe pismo uzyskaliśmy 27 lutego 2019 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił Gminę, że nadal jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół do dalszego prowadzenia od jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli więc efekty kształcenia ukefgną poprawie, a ministerstwo uzyska środki na prowadzenie szkół, przed CEO w Zdrojach rysuje się pewniejsza przyszłość, choć pewne sa diametralnme zmiany.
 
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook