Odholowane samochody do odbioru

17.02.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje o procedurach związanych z odbiorem z parkingu pojazdów samochodowych odholowanych na podstawie art. 130 a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Informację o usunięciu pojazdu właściciel pojazdu uzyska na Policji. Policja również przekaże informację, który z uprawnionych podmiotów wydał decyzję usunięcia pojazdu. 2. Po powzięciu powyższych informacji właściciel pojazdu zobowiązany jest udać się do siedziby podmiotu, który wydał decyzję usunięcia pojazdu. Podmiot wówczas wyda zezwolenie na odebranie pojazdu z parkingu. 3. Właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem), chcący odebrać pojazd z parkingu jest zobowiązany uregulować należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu zgodnie z tabelą opłat (w załączeniu) w niżej wymienionych kasach ZDiTM: a. przy ul. Klonowica 5 w godzinach 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku, b. przy ul. Żołnierskiej 1 (pętla autobusowo – tramwajowa Krzekowo w godzinach 6:00 – 20:00, we wszystkie dni tygodnia, c. przy ul. Łubinowej (pętla autobusowa Słoneczne) czynna w godzinach 6:00 – 20:00, we wszystkie dni tygodnia. lub dokonać opłaty przekazem pocztowym bądź wpłacić należność na konto ZDiTM Bank PEKAO S.A. I Odział Szczecin 46 1240 3813 1111 0000 4384 4403. Na druku płatności należy umieścić poniższe dane: • marka rodzaj pojazdu, • nr rejestracyjny, • kwota za holowanie, • opłata za ilość rozpoczętych dób przechowywania ( liczoną od godz. wystawienia dyspozycji holowania), 4. Po wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na parking przy ul. Hangarowej 30-32 celem odebrania pojazdu, przedkładając oryginały uzyskanych dokumentów (zezwolenie na odbiór i potwierdzenie wpłaty należnej kwoty). Przykład: Właściciel pojazdu dzwoniąc na Policję dowiaduje się, iż pojazd Fiat Uno został odholowany z ul. Podgórnej, uzyskuje także informację, iż podmiotem wystawiającym dyspozycję holowania była np. Straż Miejska w Szczecinie. Celem uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu udaje się do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Felczaka. Od Straży Miejskiej właściciel pojazdu otrzymuje dokument zezwalający na odebranie pojazdu z parkingu. Następnie zobowiązany jest wnieść stosowną opłatę w dowolnie wybranej przez siebie formie. Z dowodem wpłaty oraz zezwoleniem wydanym przez Straż Miejską udaje się na parking przy ul. Hangarowej w celu odebrania pojazdu. Oryginały dokumentów tj. zezwolenie na odbiór samochodu oraz dowód wpłaty pozostawia w biurze parkingu. Opłata za holowanie pojazdu jest niezmienna (dla określonej kategorii pojazdu i wynika z załączonej tabeli). Opłata za przechowywanie na parkingu wynosi za każdą rozpoczętą dobę 35 zł. I tak: • Za holowanie i przechowywanie pojazdu przez pierwszą rozpoczętą dobę łączna kwota należna wynosi 494 zł tj. 459 zł (wysokość opłaty za holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton)+ 35 zł (opłata za pierwszą rozpoczętą dobę przechowywania), • Za holowanie i przechowywanie pojazdu przez rozpoczętą drugą dobę łączna kwota należna wynosi 529 zł, • Za holowanie i przechowywanie pojazdu przez rozpoczętą trzecią dobę łączna kwota należna wynosi 564 zł. Jednocześnie informuję, iż laweta znajdującą się w dyspozycji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, od dnia 17.02. pracuje od godz. 7.30 do godz. 22.00, w dni powszednie. Parking przy ul. Hangarowej. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętych z drogi na parking strzeżony na podstawie Uchwały Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011r. Grupa pojazdów Wysokość opłaty za holowanie Netto Vat 23% Opłata za 1 dobę przechowywania na parkingu Netto Vat 23% rower lub motorower 105,00 zł 85,37 zł 19,63 zł 16,00 zł 13,01 2,99 motocykl 209,00 zł 169,92 zł 39,08 zł 23,00 zł 18,70 4,30 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 459,00 zł 373,17 zł 85,83 zł 35,00 zł 28,46 6,54 pojazd o masie 3,5t - 7,5 t 574,00 zł 466,67 zł 107,33 zł 47,00 zł 38,21 8,79 pojazd o masie 7,5t - 16 t 813,00 zł 660,98 zł 152,02 zł 68,00 zł 55,28 12,72 pojazd powyżej 16 t 1 199,00 zł 974,80 zł 224,20 zł 126,00 zł 102,44 23,56 pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 459,00 zł 1 186,18 zł 272,82 zł 188,00 zł 152,85 35,15

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.20.185). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook