Komunalne po nowemu

16.10.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zmieniają się zasady wynajmu mieszkań komunalnych.

Większe możliwości, prostsze i bardziej realne kryteria wynajmu mieszkań od gminy -  to mają gwarantować nowe przepisy. Miasto przygotowało propozycję uchwały dot. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. Teraz opiniować ją będą radni miasta. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, która wprowadziła zmiany obowiązujące od kwietnia tego roku, zaszła konieczność dostosowania do nich lokalnych przepisów . Uwzględniając zapisy ustawy, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta wspólnie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskim TBS i TBS Prawobrzeże wypracował nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych. Proponowana uchwała w tej sprawie zawiera nie tylko wymogi ustawy, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które potrzebują  mieszkania od gminy.

Propozycje zmian to przede wszystkim :

·         częstsze nabory. Nie rzadziej niż raz w roku odbywać się będą nabory wniosków na najem socjalny lokali (na czas oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące ). Do tej pory odbywały się raz na dwa lata.

·         oferta Non Stop. Oferty wolnych lokali przeznaczonych na najem na czas nieoznaczony (gotowe od razu do zamieszkania) będą ogłaszane w ramach publicznego naboru wniosków co najmniej dwa razy w miesiącu.

·         lokale do remontu w ofercie Non Stop. Oferty takich mieszkań będą podawane do publicznej wiadomości co najmniej dwa razy w miesiącu (do tej pory możliwość wynajęcia mieszkań za remont odbywała się w ramach naborów, ogłaszanych dwa razy w roku).

·         wspieranie młodych rodzin. Wprowadzono dodatkowe punkty dla osób,  które nie ukończyły 35 roku życia.

·         seniorzy mają pierwszeństwo. Dodatkowe punkty otrzymają także osoby, które ukończyły 70 rok życia.

·         dostosowane kryteria dochodowe. Wprowadzenie progów dochodowych, które uwzględniają różne sytuacje wnioskodawców i pozwalają na skierowanie do nich odpowiedniej oferty mieszkaniowej.

·         sytuacje wyjątkowe. Możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z osobami , które mają szczególną sytuację rodzinną, zdrowotną lub majątkową, za zgodą Prezydenta Miasta i po pozytywnej opinii radnych miasta z komisji ds. mieszkalnictwa. W tym trybie przewiduje się najem nie więcej niż 8 lokali rocznie.

·         pomoc w sytuacjach losowych.  Zawarcie umowy na czas nie dłuższy niż 2 lata  z osobami, które utraciły swoje prywatne mieszkania z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru itp. 

·         lokale o pow. powyżej 80m2. W pierwszej kolejności takie lokale będą przeznaczane na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, a w przypadku ich braku wg poniższej kolejności:

·         na realizację programów mieszkaniowych,

·         do dyspozycji instytucji kultury, szkół, uczelni, szpitali publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub innych ważnych dla Gminy instytucji, które będą wynajmowane na czas oznaczony - po pozytywnej opinii radnych miasta z komisji ds. mieszkalnictwa

·         do sprzedaży na zasadach wolnorynkowych.

Teraz zapisami do projektowanej uchwały zajmą się radni miasta. Proponowane zasady najpierw będą rozpatrywane na komisji właściwej ds.budownictwa i mieszkalnictwa. Na końcu projekt uchwały, poprzedzony opiniowaniem przez stałe komisje trafi na sesję Rady Miasta, która ostatecznie zdecyduje czy i w jakim kształcie uchwała  wejdzie w życie.

Ostatnie, zasadnicze zmiany dot. zasad gospodarowania lokalami komunalnymi zostały wprowadzone w 2012 r. Zlikwidowano kolejkę na mieszkanie. Wprowadzono cykliczne nabory na lokale socjalne i do remontu. Wnioski były poddawane ocenie punktowej, które uwzględniała przede wszystkim najbardziej potrzebujących. W 2018 roku wprowadzono także ofertę NON STOP (mieszkania TBS będące w dyspozycji Gminy o czynszu komunalnym i tbsowskim). Od 2012 roku wynajęto blisko 300 lokali socjalnych i ponad 1000 w zamian za remont. W ramach oferty NON STOP wynajęto także ponad 100 mieszkań. W tym czasie uruchomiono także szereg programów mieszkaniowych m.in Dom Dużej Rodziny, Dom dla Studenta, Dom dla Absolwenta, Dom Seniora itd. Dzięki nim oferta mieszkaniowa miasta jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców Szczecina. 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.174.191). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook